ค่าย… CHANGE. เปลี่ยน. ของคริสตจักรพันธมิตรทรินิที่ กรงุเทพ วังน้ำเขียว และ เพชรบูรณ์ 2-4 สิงหาคม 2019