ติดต่อเรา

รศ.นพ.วิรัช วิศวสุขมงคล

ดร. วัลลภา วิศวสุขมงคล

 

987 หมู่บ้านบดินทรักษา ลาดพร้าว94 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310 Country

Tel. 02-539-1141-42

Fax. 02-5391142

Mobile. 081- 6740117

  กิจกรรมประจำสัปดาห์

  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 09.30 น. อธิษฐาน
  เวลา 09.45 – 10.30 น ศึกษาพระคัมภีร์
  เวลา 10.30 – 12.30 น. นมัสการพระเจ้า
  เวลา 13.30 – 14.30 น. กิจกรรมรวมกลุ่ม    – กลุ่มผู้สูงอายุ
                              – กลุ่มหนุ่มสาว
                                – กลุ่มยุวชน
                               – กลุ่มอนุชน
  เวลา 14.30 – 16.00 น. International Trinity Alliance Church Worship
  ทุกวันจันทร์ เวลา 19.00 – 22.00 กลุ่มเซลล์บ้าน  ศบ.
  ทุกวันพุธ เวลา 18.30 – 20.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ (บันไดสู่การเป็นคริสตเตียนที่สมบูรณ์)  สอนโดย ดร.วัลลภา
  ทุกวันพฤหัส เวลา  18.30- 20.30 น  เยี่ยมเยียนตามบ้าน
   ทุกวันศุกร์  เวลา 20.00-22.00น. อธิษฐานที่คริสตจักร
  ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-15.00 น. กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
  เวลา 19.00-22.00น. เตรียมทีมนำนมัสการ
  ทุกวันอาทิตย์  เวลา  9.30-10.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ (รวีวารศึกษา)

   

  ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านที่มาเยี่ยมและนมัสการกับเรา
  ทุกชีวิตมีคำตอบ……..
  ให้ทาง วางใจ ให้สงบ จบด้วยรอคอย “

  เป้าหมายและวัตถุประสงค์

  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคริสตจักรพันธมิตรทรินิที่

  1. เพื่อนมัสการและถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
  2. เพื่อสามัคคีธรรมร่วมกันในหมู่สมาชิก
  3. เพื่อประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
  4. เพื่ออบรมสั่งสอนและบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของสมาชิกและผู้สนใจทุกรุ่นตามหลักพระคัมภีร์
  5. เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกที่ยากจนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการคริสตจักร
  6. เพื่อจัดให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของคริสเตียน
  7. เพื่อสนับสนุนร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ หรือองค์กรหรือคณะต่างๆ ที่มีความเชื่ออันเดียวกัน ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ก่อตั้งคริสตจักรและส่งเสริมขยายพระราชกิจแผ่นดินของพระเจ้า
  8. เพื่อฝึกฝนและเสริมสร้างสมาชิกที่มีของประทานในการเป็นผู้นำให้สามารถเป็นผู้นำของคริสตจักรอย่างดี มีประสิทธิภาพ

   

  พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ ฤทธานุภาพทั้งสิ้น ในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติสมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค….”  มัทธิว 28:18-20