หมวดที่ 5 ผู้รับใช้ในคริสตจักร

5.1        องค์ประกอบของคณะผู้รับใช้ในคริสตจักรประกอบด้วย

ก)   คณะศิษยาภิบาล

ข)   คณะผู้ปกครอง

ค)   คณะมัคนายก

ง)   คณะหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ

จ)   เจ้าหน้าที่อื่นๆ

5.1.1   ศิษยาภิบาล

มีจำนวนตามความจำเป็น  และเหมาะสม  มีคุณสมบัติดังนี้

1)   รักพระเจ้า  และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างตาม  1  ทิโมธี  3:1-7  และทิตัส  1:5-9

2)   มีความมั่นใจว่าได้รับการทรงเรียกให้มารับใช้พระเจ้าในฐานะศิษยาภิบาล  และมีจิตใจ

อย่างผู้เลี้ยงที่ดี

3)            มีภาระใจ  และถวายตัวเพื่อปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในการเลี้ยงดูจิตวิญญาณของผู้เชื่อ

4)            มีความรู้  ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าเป็นอย่างดี

5)            เทศนา  และสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าด้วยความรัก  และความถูกต้อง

6)            มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของคริสตจักร

7)            มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

8)            พึ่งพิงพระเจ้าทั้งในการรับใช้  และในการดำเนินชีวิตประจำวัน

9)            มีความคิด  ความเข้าใจ  และวิจารณญาณที่ดี

5.1.2  ที่มาของศิษยาภิบาล

1)            การทาบทาม

–                   คณะธรรมกิจคริสตจักรเป็นผู้ทาบทามผู้ที่เหมาะสม  และเสนอชื่อให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติเห็นชอบ

–                   พิจารณาจากสมาชิกผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ศิษยาภิบาลในคริสตจักรก่อนาหกไม่มีผู้ที่เหมาะสมจึงพิจารณาทาบทาม  และเชิญบุคคลภายนอก

 

 

2)            วาระ

–                   ควรให้ผู้ไดรับการทาบทามทดลองทำหน้าที่ก่อนเป็นเวลา………….

–                   เมื่อครบกำหนด  คณะธรรมกิจร่วมกันพิจารณา  เมื่อเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็สมควรให้ดำเนินการสถาปนาเป็นศิษยาภิบาลอย่างเป็นทางการ

–                   ศิษยาภิบาลอยู่ในวาระควรจะ………..

5.1.3  หน้าที่ของศิษยาภิบาล

1)           อภิบาลศิษย์  ดูแลด้านการสอนพระวจนะ  การเทศนา  การนมัสการ  ให้คำปรึกษา  เยี่ยมเยียน  และหนุนใจ

2)           เตรียมสมาชิกเพื่อการรับใช้โดยการฝึกอบรมให้สมาชิกสามารถรับใช้  ในด้านการประกาศ  การสอนพระวจนะ  การนำนมัสการ  การเลี้ยงดูผู้อื่น  และอื่นๆ

3)           อธิษฐานเผื่อสมาชิก

4)           เป็นผู้ประกอบศาสนพิธี  ได้แก่พิธีบัพติสมา  พิธีมหาสนิท  และพิธีอื่นๆ

5)           อื่นๆ  ได้แก่  การร่วมอยู่ในคณะผู้ปกครองดูแล

5.1.4  วาระสิ้นสุดหน้าที่ของศิษยาภิบาล

1)           เสียชีวิต

2)           ครบกำหนดตามวาระ

3)           ลาออก

4)           คริสตจักรมีมติให้พ้นจากหน้าที่อันเนื่องมาจากขาดคุณสมบัติ  ขาดความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือความประพฤติเสื่อมเสีย

หมวดที่ 4 สมาชิกภาพ

4.1    ประเภทของสมาชิก

สมาชิกคริสตจักรพันธมิตรทรินีที่แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ดังนี้

4.1.1    สมาชิกสมบูรณ์  มีคุณสมบัติ

ก)     เป็นผู้เชื่อที่กลับใจใหม่  และรับบัพติสมาจากทางคริสตจักร

ข)     เป็นผู้เชื่อที่ย้ายความเป็นสมาชิกภาพมาจากคริสตจักรอื่นอย่างถูกต้อง

4.1.2    สมาชิกสมทบ  มีคุณสมบัติ

ก)     เป็นผู้ที่มาร่วมประชุม  หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ  แต่ขาดการคุณสมบัติบางประการของการเป็นสมาชิกสมบูรณ์  เช่นกลับใจใหม่  รับเชื่อแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับบัพติสมา  หรือยังไม่ได้ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพกับคริสตจักรเดิม

ข)     เป็นผู้ที่มาร่วมประชุม  หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ  แต่ยังไม่ได้ยื่นใบสมัครขออนุมัติเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์กับทางคริสตจักรต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก

**หมายเหตุ – การเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะศิษยาภิบาลคริสตจักรเท่านั้น

 

4.2    สิทธิของสมาชิก

สมาชิกคริสตจักรพันธมิตรทรินีที่  มีสิทธิดังนี้

4.2.1    มีสิทธิ์ใช้สถานที่  (อาคารคริสตจักร)  เพื่อนมัสการพระเจ้า  หรือทำกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกันตามที่ทางคริสตจักรกำหนดขึ้นไว้

4.2.2                มีสิทธิ์เสนอข้อคิดเห็น  และลงมติในการประชุมร่วมของสมาชิก

4.2.3                มีสิทธิ์รับเลือกเป็นผู้ปกครอง  และมัคนายกของคริสตจักร

4.2.4                มีสิทธิ์เข้าร่วมรับใช้กับทางคริสตจักร  ในพระราชกิจของพระเจ้าตามของประทาน  โดยความเห็นชอบของหัวหน้าฝ่ายงานในคริสตจักร

**หมายเหตุ – สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ใดๆ  ตามธรรมนูญหมวด  4.2.2  ,4.2.3  ,4.2.4

4.3  หน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกคริสตจักรพันธมิตรทรินีที่มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้

4.3.1                เข้าร่วมนมัสการ  และศึกษาพระวจนะตามที่ทางคริสตจักรกำหนดขึ้นเป็นประจำ

4.3.2                เป็นพยาน  เชิญชวน  นำคนมารู้จักพระเจ้า  และร่วมเป็นสมาชิกคริสตจักร

4.3.3                อธิษฐานเผื่อคริสตจักร  ผู้นำคริสตจักร  และอธิษฐานเผื่อมวลสมาชิก  ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานที่ทางคริสตจักรกำหนดไว้

4.3.4                สัตย์ซื่อในการถวายส่วนสิบชักหนึ่งต่อทางคริสตจักร

4.3.5                ร่วมมือในการถวายพิเศษต่อทางคริสตจักรตามภาระใจ

4.3.6                ปรนนิบัติรับใช้ตามของประทานซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงประทานเพื่อรับใช้ในด้านต่างๆ

4.3.7                สนับสนุน  ดูแล  และเชื่อฟังศิษยาภิบาล  รวมทั้งผู้นำคริสตจักร

4.4  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

การเป็นสมาชิกภาพของคริสตจักรพันธมิตรทรินีที่สิ้นสุดลงเมื่อ

4.4.1                เสียชีวิต

4.4.2                ขอลาออก  หรือขอย้ายสมาชิกภาพออกจากคริสตจัดร

4.4.3                ขาดการประชุมนมัสการโดยไม่มีเหตุอันควร  และมิได้มีการติดต่อกับทางคริสตจักรเป็นระยะเวลา…………….

คริสตจักรมีมติให้ออกตามกระบวนการลงวินัยของคริสตจักร

หมวดที่ 3 หลักข้อเชื่อ

3.1        เชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด

3.2        เชื่อและมั่นใจว่าพระบิดาคือพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว  ผู้ทรงสร้างฟ้า  สวรรค์  และแผ่นดินโลก

3.3        เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์  พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา  ผู้ทรงปฎิสนธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์  ทรงกำเนิดจากมารีย์สาวพรพมจารีย์  ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ ปอนทิอัสปิลาตปกครอง  ทรงถูกตรึงที่กางขนแล้วมรณา  พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด  จากนั้นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย

3.4        เชื่อในพระสัญญาที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์  เพื่อรับผู้เชื่อไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์  สถานที่ซึ่งพระองค์ได้จัดเตรียมไว้

3.5        เชื่อวางใจในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงเป็นพระภาคหนึ่งในสามของพระเจ้าองค์เที่ยงแท้  ในการทรงเป็นองค์ตรีเอกานุภาพ  คือทรงเป็นพระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณบริสุทธิ์  ทรงอานุภาพ  พลานุภาพ  และพระสติปัญญารอบรู้อย่างสมบูรณ์

3.6        เชื่อในพระคัมภีร์ว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ที่ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้นโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์  เป็นพระวจนะที่ครบถ้วนบริบูรณ์  เพื่อใช้ในการสั่งสอน  ตักเตือน  และดัดแปลง  ผู้เชื่อให้เป็นคนรอบคอบ  และชอบธรรม

3.7        เชื่อในพระดำรัสสั่งให้ผู้เชื่อทุกคนรับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์  และคาดหวังอย่างแรงกล้าในการแสวงหาพระสัญลักษณ์ของพระบิดา  ซึ่งจะเห็นเป็นประจักษ์พยานด้วยการพูดภาษาแปลกๆ  ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดให้พูด  (กิจการ  2:4)

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

2.1        ร่วมกันนมัสการ  และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการนมัสการพระเจ้าขึ้นเป็นประจำ

2.2        ร่วมกันศึกษาพระวจนะของพระเจ้า

2.3        ร่วมกันประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า  และสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์

2.4        ร่วมกันเสริมสร้างผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ  จนสามารถเป็นวาวกรับใช้พระเจ้าได้

2.5        สนับสนุนการจัดตั้งคริสตจักร  และร่วมสามัคคีธรรมกับคริสตชนในหลักข้อเชื่อที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

2.6        ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณะประโยชน์

2.7        สนับสนุน  เชื่อฟัง  และปฏิบัติตาม  คำสั่ง  ระเบียบปฏิบัติ  กฎข้อบังคับต่างๆ  ขององค์กรสหกิจ คริสเตียนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

2.8        ร่วมกันปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความรัก  และปรนนิบัติรับใช้สังคมดุจพี่ดุจน้องอย่างจริงใจ

หมวดที่ 1 ชื่อ ที่ตั้ง และเครื่องหมาย

1.1      บทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะ  การบริหาร  การอภิบาล  และการปกครอง  ภายในคริสตจักรชื่อ  “คริสตจักรพันธมิตรทรินีที่”  เท่านั้น

1.2      ชื่อภาษาอังกฤษคือ  “TRINITY  ALLIANCE  CHURCH”  (T.A.C.)

1.3      ตรา,เครื่องหมาย  (ตามภาพ)

คริสตจักร เน้นความสมดุลทั้ง 3  ด้าน  คือ
ยึดหลักของชีวิตการรับใช้ในคริสตจักร
ชีวิตครอบครัวที่เป็นแบบอย่าง
และ ชีวิตการทำงานที่ถวายเกียรติ แสดงพระสิริของพระองค์

1.4 สถานที่ตั้ง  คริสตจักรพันธมิตรทรินีที่  ตั้งอยู่เลขที่  653  หมู่บ้านบดินทร์รักษา  ซอย  94  ถนนลาดพร้าว  วังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310