เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคริสตจักรพันธมิตรทรินิที่

1. เพื่อนมัสการและถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
2. เพื่อสามัคคีธรรมร่วมกันในหมู่สมาชิก
3. เพื่อประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
4. เพื่ออบรมสั่งสอนและบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของสมาชิกและผู้สนใจทุกรุ่นตามหลักพระคัมภีร์
5. เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกที่ยากจนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการคริสตจักร
6. เพื่อจัดให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของคริสเตียน
7. เพื่อสนับสนุนร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ หรือองค์กรหรือคณะต่างๆ ที่มีความเชื่ออันเดียวกัน ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ก่อตั้งคริสตจักรและส่งเสริมขยายพระราชกิจแผ่นดินของพระเจ้า
8. เพื่อฝึกฝนและเสริมสร้างสมาชิกที่มีของประทานในการเป็นผู้นำให้สามารถเป็นผู้นำของคริสตจักรอย่างดี มีประสิทธิภาพ

 

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ ฤทธานุภาพทั้งสิ้น ในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติสมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค….”  มัทธิว 28:18-20