5.1        องค์ประกอบของคณะผู้รับใช้ในคริสตจักรประกอบด้วย

ก)   คณะศิษยาภิบาล

ข)   คณะผู้ปกครอง

ค)   คณะมัคนายก

ง)   คณะหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ

จ)   เจ้าหน้าที่อื่นๆ

5.1.1   ศิษยาภิบาล

มีจำนวนตามความจำเป็น  และเหมาะสม  มีคุณสมบัติดังนี้

1)   รักพระเจ้า  และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างตาม  1  ทิโมธี  3:1-7  และทิตัส  1:5-9

2)   มีความมั่นใจว่าได้รับการทรงเรียกให้มารับใช้พระเจ้าในฐานะศิษยาภิบาล  และมีจิตใจ

อย่างผู้เลี้ยงที่ดี

3)            มีภาระใจ  และถวายตัวเพื่อปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในการเลี้ยงดูจิตวิญญาณของผู้เชื่อ

4)            มีความรู้  ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าเป็นอย่างดี

5)            เทศนา  และสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าด้วยความรัก  และความถูกต้อง

6)            มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของคริสตจักร

7)            มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

8)            พึ่งพิงพระเจ้าทั้งในการรับใช้  และในการดำเนินชีวิตประจำวัน

9)            มีความคิด  ความเข้าใจ  และวิจารณญาณที่ดี

5.1.2  ที่มาของศิษยาภิบาล

1)            การทาบทาม

–                   คณะธรรมกิจคริสตจักรเป็นผู้ทาบทามผู้ที่เหมาะสม  และเสนอชื่อให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติเห็นชอบ

–                   พิจารณาจากสมาชิกผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ศิษยาภิบาลในคริสตจักรก่อนาหกไม่มีผู้ที่เหมาะสมจึงพิจารณาทาบทาม  และเชิญบุคคลภายนอก

 

 

2)            วาระ

–                   ควรให้ผู้ไดรับการทาบทามทดลองทำหน้าที่ก่อนเป็นเวลา………….

–                   เมื่อครบกำหนด  คณะธรรมกิจร่วมกันพิจารณา  เมื่อเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็สมควรให้ดำเนินการสถาปนาเป็นศิษยาภิบาลอย่างเป็นทางการ

–                   ศิษยาภิบาลอยู่ในวาระควรจะ………..

5.1.3  หน้าที่ของศิษยาภิบาล

1)           อภิบาลศิษย์  ดูแลด้านการสอนพระวจนะ  การเทศนา  การนมัสการ  ให้คำปรึกษา  เยี่ยมเยียน  และหนุนใจ

2)           เตรียมสมาชิกเพื่อการรับใช้โดยการฝึกอบรมให้สมาชิกสามารถรับใช้  ในด้านการประกาศ  การสอนพระวจนะ  การนำนมัสการ  การเลี้ยงดูผู้อื่น  และอื่นๆ

3)           อธิษฐานเผื่อสมาชิก

4)           เป็นผู้ประกอบศาสนพิธี  ได้แก่พิธีบัพติสมา  พิธีมหาสนิท  และพิธีอื่นๆ

5)           อื่นๆ  ได้แก่  การร่วมอยู่ในคณะผู้ปกครองดูแล

5.1.4  วาระสิ้นสุดหน้าที่ของศิษยาภิบาล

1)           เสียชีวิต

2)           ครบกำหนดตามวาระ

3)           ลาออก

4)           คริสตจักรมีมติให้พ้นจากหน้าที่อันเนื่องมาจากขาดคุณสมบัติ  ขาดความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือความประพฤติเสื่อมเสีย