4.1    ประเภทของสมาชิก

สมาชิกคริสตจักรพันธมิตรทรินีที่แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ดังนี้

4.1.1    สมาชิกสมบูรณ์  มีคุณสมบัติ

ก)     เป็นผู้เชื่อที่กลับใจใหม่  และรับบัพติสมาจากทางคริสตจักร

ข)     เป็นผู้เชื่อที่ย้ายความเป็นสมาชิกภาพมาจากคริสตจักรอื่นอย่างถูกต้อง

4.1.2    สมาชิกสมทบ  มีคุณสมบัติ

ก)     เป็นผู้ที่มาร่วมประชุม  หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ  แต่ขาดการคุณสมบัติบางประการของการเป็นสมาชิกสมบูรณ์  เช่นกลับใจใหม่  รับเชื่อแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับบัพติสมา  หรือยังไม่ได้ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพกับคริสตจักรเดิม

ข)     เป็นผู้ที่มาร่วมประชุม  หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ  แต่ยังไม่ได้ยื่นใบสมัครขออนุมัติเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์กับทางคริสตจักรต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก

**หมายเหตุ – การเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะศิษยาภิบาลคริสตจักรเท่านั้น

 

4.2    สิทธิของสมาชิก

สมาชิกคริสตจักรพันธมิตรทรินีที่  มีสิทธิดังนี้

4.2.1    มีสิทธิ์ใช้สถานที่  (อาคารคริสตจักร)  เพื่อนมัสการพระเจ้า  หรือทำกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกันตามที่ทางคริสตจักรกำหนดขึ้นไว้

4.2.2                มีสิทธิ์เสนอข้อคิดเห็น  และลงมติในการประชุมร่วมของสมาชิก

4.2.3                มีสิทธิ์รับเลือกเป็นผู้ปกครอง  และมัคนายกของคริสตจักร

4.2.4                มีสิทธิ์เข้าร่วมรับใช้กับทางคริสตจักร  ในพระราชกิจของพระเจ้าตามของประทาน  โดยความเห็นชอบของหัวหน้าฝ่ายงานในคริสตจักร

**หมายเหตุ – สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ใดๆ  ตามธรรมนูญหมวด  4.2.2  ,4.2.3  ,4.2.4

4.3  หน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกคริสตจักรพันธมิตรทรินีที่มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้

4.3.1                เข้าร่วมนมัสการ  และศึกษาพระวจนะตามที่ทางคริสตจักรกำหนดขึ้นเป็นประจำ

4.3.2                เป็นพยาน  เชิญชวน  นำคนมารู้จักพระเจ้า  และร่วมเป็นสมาชิกคริสตจักร

4.3.3                อธิษฐานเผื่อคริสตจักร  ผู้นำคริสตจักร  และอธิษฐานเผื่อมวลสมาชิก  ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานที่ทางคริสตจักรกำหนดไว้

4.3.4                สัตย์ซื่อในการถวายส่วนสิบชักหนึ่งต่อทางคริสตจักร

4.3.5                ร่วมมือในการถวายพิเศษต่อทางคริสตจักรตามภาระใจ

4.3.6                ปรนนิบัติรับใช้ตามของประทานซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงประทานเพื่อรับใช้ในด้านต่างๆ

4.3.7                สนับสนุน  ดูแล  และเชื่อฟังศิษยาภิบาล  รวมทั้งผู้นำคริสตจักร

4.4  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

การเป็นสมาชิกภาพของคริสตจักรพันธมิตรทรินีที่สิ้นสุดลงเมื่อ

4.4.1                เสียชีวิต

4.4.2                ขอลาออก  หรือขอย้ายสมาชิกภาพออกจากคริสตจัดร

4.4.3                ขาดการประชุมนมัสการโดยไม่มีเหตุอันควร  และมิได้มีการติดต่อกับทางคริสตจักรเป็นระยะเวลา…………….

คริสตจักรมีมติให้ออกตามกระบวนการลงวินัยของคริสตจักร