3.1        เชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด

3.2        เชื่อและมั่นใจว่าพระบิดาคือพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว  ผู้ทรงสร้างฟ้า  สวรรค์  และแผ่นดินโลก

3.3        เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์  พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา  ผู้ทรงปฎิสนธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์  ทรงกำเนิดจากมารีย์สาวพรพมจารีย์  ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ ปอนทิอัสปิลาตปกครอง  ทรงถูกตรึงที่กางขนแล้วมรณา  พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด  จากนั้นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย

3.4        เชื่อในพระสัญญาที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์  เพื่อรับผู้เชื่อไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์  สถานที่ซึ่งพระองค์ได้จัดเตรียมไว้

3.5        เชื่อวางใจในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงเป็นพระภาคหนึ่งในสามของพระเจ้าองค์เที่ยงแท้  ในการทรงเป็นองค์ตรีเอกานุภาพ  คือทรงเป็นพระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณบริสุทธิ์  ทรงอานุภาพ  พลานุภาพ  และพระสติปัญญารอบรู้อย่างสมบูรณ์

3.6        เชื่อในพระคัมภีร์ว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ที่ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้นโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์  เป็นพระวจนะที่ครบถ้วนบริบูรณ์  เพื่อใช้ในการสั่งสอน  ตักเตือน  และดัดแปลง  ผู้เชื่อให้เป็นคนรอบคอบ  และชอบธรรม

3.7        เชื่อในพระดำรัสสั่งให้ผู้เชื่อทุกคนรับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์  และคาดหวังอย่างแรงกล้าในการแสวงหาพระสัญลักษณ์ของพระบิดา  ซึ่งจะเห็นเป็นประจักษ์พยานด้วยการพูดภาษาแปลกๆ  ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดให้พูด  (กิจการ  2:4)