2.1        ร่วมกันนมัสการ  และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการนมัสการพระเจ้าขึ้นเป็นประจำ

2.2        ร่วมกันศึกษาพระวจนะของพระเจ้า

2.3        ร่วมกันประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า  และสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์

2.4        ร่วมกันเสริมสร้างผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ  จนสามารถเป็นวาวกรับใช้พระเจ้าได้

2.5        สนับสนุนการจัดตั้งคริสตจักร  และร่วมสามัคคีธรรมกับคริสตชนในหลักข้อเชื่อที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

2.6        ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณะประโยชน์

2.7        สนับสนุน  เชื่อฟัง  และปฏิบัติตาม  คำสั่ง  ระเบียบปฏิบัติ  กฎข้อบังคับต่างๆ  ขององค์กรสหกิจ คริสเตียนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

2.8        ร่วมกันปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความรัก  และปรนนิบัติรับใช้สังคมดุจพี่ดุจน้องอย่างจริงใจ