Home

คริสตจักรพันธมิตรทรินิที่

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ ฤทธานุภาพทั้งสิ้น ในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติสมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค….”
มัทธิว 28:18-20

      

สถานที่จัดค่าย คจ.พันธมิตรทรินิที่ “คุ้มสุขมงคล” ปากช่อง (Khum Sukmongchol ,Pakchong)

คลิกดูรูปทั้งหมด